Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Banjaluci

mail print fav manja slovaveca slova

Kako prijaviti krivično djelo?

Građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela. Svako je dužan prijaviti izvršenje krivičnog djela, kada neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo. Prijava se podnosi Tužilaštvu ili nadležnoj policijskoj stanici, pismeno ili usmeno.

Ako se prijava podnosi usmeno, lice koje podnosi prijavu upozoriće se na posljedice lažnog prijavljivanja. O usmenoj prijavi sastaviće se zapisnik, a ako je prijava saopštena telefonom, sačiniće se službena zabilješka. Ako je prijava podnesena sudu ili ovlašćenom službenom licu, oni će prijavu primiti i odmah dostaviti tužiocu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kada se donosi naredba da se istraga neće sprovoditi?

Tužilac donosi  naredbu da se istraga neće sprovoditi ako je iz prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo, ako ne postoje osnovi sumnje da je prijavljeno lice učinilo krivično djelo,ako je nastupila zastarjelost ili je djelo obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem ili ako postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje.O nesprovođenju istrage, kao i razlozima za to, tužilac će obavjestiti oštećenog i podnosioca prijave u roku od tri dana.Oštećeni i podnosilac prijave imaju pravo podnijeti pritužbu u roku od osam dana kancelariji tužioca.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kada se donosi naredba o sprovođenju istrage?

Tužilac naređuje sprovođenje istrage ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično djelo.O sprovođenju istrage donosi se naredba, koja sadrži:podatke o učiniocu krivičnog djela ukoliko su poznati,opis djela iz kojeg proizilaze zakonska obilježja krivičnog djela, zakonski naziv krivičnog djela, okolnosti koje potvrđuju osnove sumnje za sprovođenje istrage i postojeće dokaze. U naredbi tužilac će navesti koje okolnosti treba istražiti i koje istražne radnje treba preduzeti.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kada se donosi naredba o obustavi istrage?

Tužilac će naredbom obustaviti istragu ukoliko se ustanovi da djelo koje je učinio osumnjičeni, nije krivično djelo, da postoje okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost osumnjičenog, da nema dovoljno dokaza da je osumnjičeni učinio krivično djelo i da je djelo obuhvaćeno amnestijom, pomilovanjem ili zastarom ili postoje druge smetnje koje isključuju krivično  gonjenje.Tužilac može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osmunjičeni učinio krivično djelo.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Koji su razlozi za određivanje pritvora?

Ako postoji osnovana sumnja da je određeno lice učinilo krivično djelo, pritvor se protiv tog lica može odrediti; ako se krije ili ako postoje druge okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, ako postoji osnovana bojazan da će uništiti, sakriti, izmjeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili ako naročite okolnosti ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, ako naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će učiniti krivično djelo kojim prijeti, a za ta krivična djela može se izreći kazna zatvora tri godine ili teža kazna, u vanrednim okolnostima, ako je riječ o krivičnom djelu  za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna, a koje je posebno teško s obzirom na način izvršenja ili posljedice krivičnog djela, i ako bi puštanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Šta je istraga?

Istraga je važna faza krivičnog postupka i obuhvata određene mjere i radnje u kojoj tužilac ili ovlašćeno službeno lice u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske,  prikupljaju potrebna obavještenja i dokaze.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh